REZONTECH公司

产品中心

我们将尽我们最大的努力成为21世纪防灾科技的领导者,
保护顾客的生命,安全和财产。

配件

支架 | BK-02

可在表面上正确安装火焰探测器的支臂。


支臂使瞄准变得轻松,FM认证探测器专用的(RFD-2000X, RFD-2000X-H, RFD-2000, RFD-3000X,  and RFD-3000)。

Highlights

• 不锈钢支臂

• 适用于FM认证火焰探测器

Specification
[  Specification  ] 
• 模型名 : BK – 02
• 规格 : 100 X 276
• 材质 : SUS316
• 重量 : 1Kg
• 调节角度 :
    上下180度 (上90度 下90度)
    左右 180度(左 90度 右90度)
                
Certificates and Documents
Related Products


 RFD-3000X 

 RFD-2000X

RFD-2000X-H


 RFD-3000